Καλώς ήλθατε στον επίσημο Διαδικτυακό Τόπο της Amway Hellas

Amway – Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

Η πρόσβαση στον και η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου www.amway.gr (στο εξής ο «Διαδικτυακός Τόπος Amway»), καθώς και οι πληροφορίες, τα υλικά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της Amway υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (οι «Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου»). 

Επιπλέον, για Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway (ABO), Member Plus ή Μέλη ισχύουν οι Κανόνες Δεοντολογίας της Amway και οι Πολιτικές της Amway, ενώ για οποιαδήποτε αγορά εμπορευμάτων ή υπηρεσιών ισχύουν οι «Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς Amway».

Οι Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να ενημερώνονται από καιρό εις καιρό. Ενημερωμένες εκδόσεις θα αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο Amway και θα τίθενται αμέσως σε ισχύ. Όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο της Amway, θα πρέπει να επαληθεύετε τακτικά, κατά πόσο οι Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου έχουν ενημερωθεί ή τροποποιηθεί.

O Διαδικτυακός Τόπος της Amway παρέχει πληροφορίες για την Amway, την Επιχειρηματική Ευκαιρία της Amway και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway και προορίζεται μόνο για χρήση από και στην Ελλάδα και βασίζεται στην ελληνική νομοθεσία. Η Amway αποποιείται κάθε ευθύνης για χρήση του Διαδικτυακού Τόπου της Amway από άλλες χώρες.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να μεταβείτε στη σχετική ενότητα απευθείας:

1. Τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου της Amway προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης
2. Δήλωση Amway Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικές Amway
3. Δικαίωμα δημιουργού και χρήση Υλικών Διαδικτυακού Τόπου της Amway
4. Σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους
5. Σύνδεσμοι από άλλους διαδικτυακούς τόπους στον Διαδικτυακό Τόπο της Amway
6. Περιορισμός ευθύνης, αποποίηση εγγυήσεων και αποζημίωσης
7. Περιορισμός ή διακοπή πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπο της Amway για παραβιάσεις των Όρων Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου
8. Ρήτρα διαχωρισμού
9. Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

1. Τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου της Amway προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης

Τα τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου της Amway που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης προορίζονται αποκλειστικά για ΑΒΟ και τους πελάτες τους και Μέλη στην Ελλάδα. Αν δεν γνωρίζετε ήδη κάποιον ΑΒΟ και επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με έναν, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.amway.gr .

Παρακαλούμε σημειώστε:Οι κωδικοί πρόσβασης δεν θα πρέπει να δίνονται σε τρίτα μέρη και πρέπει να προστατεύονται από μη εγκεκριμένη πρόσβαση. Αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη χρήση του κωδικού σας πρόσβασης, θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Amway. Η Amway αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημία που προκαλείται ως αποτέλεσμα μη κατάλληλης χρήσης κωδικών πρόσβασης.

2. Δήλωση Amway Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικές Amway

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Amway κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου της Amway, θα καθίστανται αντικείμενο μεταχείρισης σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Διαδικτυακού Τόπου. Αν εγγράφεστε ή συνδέεστε ως ΑΒΟ, ή ως Μέλος, ισχύει επιπλέον η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για ΑΒΟ και Μέλη. Αν εγγράφεστε ή συνδέεστε ως πελάτης, ισχύει επιπλέον η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για πελάτες.

Όλα τα στοιχεία που παρέχονται στην Amway κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου της Amway πρέπει να είναι ορθά, πλήρη και ενημερωμένα. Αν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι έχουν παρασχεθεί μη ορθά, ελλιπή ή μη ενημερωμένα στοιχεία, η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της Amway μπορεί να περιορισθεί ή να διακοπεί.

3. Δικαίωμα δημιουργού και χρήση Υλικών Διαδικτυακού Τόπου της Amway

Ο Διαδικτυακός Τόπος της Amway και τα Υλικά που διατίθενται στον Διαδικτυακό Τόπο της Amway προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών ονομασιών και εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας «Amway» και του λογότυπου Amway, και είναι ιδιοκτησία της Amway ή χρησιμοποιούνται από την Amway με άδεια χρήσης ή εκμετάλλευσης ή με άδεια του κατόχου τέτοιων δικαιωμάτων. Υλικά που προστατεύονται με τέτοια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν το σχέδιο, τη διάταξη, την εμφάνιση, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα άρθρα, τις ιστορίες και άλλα υλικά διαθέσιμα στον Διαδικτυακό Τόπο της Amway (συλλογικά, «Υλικά Διαδικτυακού Τόπου»).

Υλικά Διαδικτυακού Τόπου μπορούν μόνο να αναπαραχθούν, διανεμηθούν, εκδοθούν ή παρουσιασθούν δημόσια με άλλο τρόπο με βάση προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από την Amway. Ως εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, η Amway απονέμει στους ΑΒΟ μία περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια χρήσης Υλικών Διαδικτυακού Τόπου μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας της επιχείρησής τους ABO, λαμβάνοντας, αποθηκεύοντας, εκτυπώνοντας, αντιγράφοντας, μοιράζοντας με άλλους και προβάλλοντας Υλικά Διαδικτυακού Τόπου, υπό τον όρο ότι το υλικό παραμένει αναλλοίωτο και παρατίθεται η πηγή των πληροφοριών, σε περίπτωση που Υλικά Διαδικτυακού Τόπου αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη. Αν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση Υλικών Διαδικτυακού Τόπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμα επικοινωνίας.

Το δικαίωμα χρήσης των προστατευμένων με κωδικό πρόσβασης τμημάτων του Διαδικτυακού Τόπου της Amway ως ΑΒΟ λήγει με τη λήξη της σύμβασης ΑΒΟ χωρίς την ανάγκη οποιωνδήποτε περαιτέρω ενεργειών από την Amway. Στην περίπτωση της λήξης, ο οφείλει να διαγράψει ή καταστρέψει όλα τα αποθηκευμένα, εκτυπωμένα ή αντιγραμμένα υλικά, εκτός αν πρέπει να διατηρηθούν για συμμόρφωση με έννομες απαιτήσεις.

4. Σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους

Μπορούμε να συνδεόμαστε με άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες ή τα υλικά που διατίθενται από τέτοιους διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων όλων των διαδικτυακών τόπων τρίτων μερών, πριν χρησιμοποιήσετε τέτοιους διαδικτυακούς τόπους ή υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σε τέτοιους διαδικτυακούς τόπους ή μέσω τέτοιων διαδικτυακών τόπων.

5. Σύνδεσμοι από άλλους διαδικτυακούς τόπους στον Διαδικτυακό Τόπο της Amway

Η εισαγωγή συνδέσμων από τον διαδικτυακό τόπο τρίτου μέρους στον Διαδικτυακό Τόπο www.amway.gr απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από την Amway. Αν θα θέλατε να εισάγετε συνδέσμους από άλλους διαδικτυακούς τόπους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμα επικοινωνίας.

6. Περιορισμός ευθύνης, αποποίηση εγγυήσεων και αποζημίωσης

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε η Amway ούτε οι θυγατρικές της θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες («περαιτέρω») ή άλλες ζημίες οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, ζημίας στην ιδιοκτησία, απώλειας χρήσης, επιχειρηματικής απώλειας, οικονομικής απώλειας, απώλειας δεδομένων ή απώλειας κερδών, η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με την εκ μέρους σας χρήση ή πρόσβαση ή αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπο της Amway ή στο περιεχόμενό του.
Η Αmway θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να εξασφαλίσει, ότι οι πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο είναι ορθά. Ωστόσο, η Amway δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια όλων των πληροφοριών και των υλικών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αυθεντικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών και υλικών που περιέχονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο. Δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς ελαττώματα ή ότι ο παρών Διαδικτυακός Τόπος είναι ελεύθερος από ιούς ή άλλα εξαρτήματα που μπορεί να είναι επιβλαβή για τον εξοπλισμό ή το λογισμικό. Η Amway δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος Amway θα είναι συμβατός με τον εξοπλισμό και το λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιείται και δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος Amway της θα είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και διατηρήσετε την Amway και τις θυγατρικές της αβλαβείς από κάθε ευθύνη ή απώλεια, η οποία σχετίζεται είτε με την εκ μέρους σας παραβίαση των παρόντων όρων ή με την εκ μέρους σας χρήση του «Εξατομικευμένου Τμήματός» σας.

7. Περιορισμός ή διακοπή της πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπο της Amway για παραβιάσεις των Όρων Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου.

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης Διαδικτυακού Τόπου, ιδίως στην περίπτωση χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου της Amway ή επιμέρους στοιχείων του Διαδικτυακού Τόπου της Amway για χρήση διαφορετική από τη χρήση για την οποία προορίζονται, η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της Amway μπορεί να περιορισθεί ή να διακοπεί.

Γενικώς, η Amway διατηρεί το δικαίωμα μερικώς ή ολικώς να αλλάξει, εμποδίσει (μπλοκάρει) ή διακόψει τον Διαδικτυακό Τόπο της Amway ή το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

8. Ρήτρα διαχωρισμού

Αν μία από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου είναι άκυρη ή κηρυχθεί άκυρη από δικαστήριο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των λοιπών όρων.

9. Επιλογή δικαίου, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου της Amway καθώς και οι παρόντες Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου της Amway ή τους παρόντες Όρους Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου.